home 070 390 50 34 mijn rsw
English Deutsche

Energie Duurzame energie

Energie uit afval

RSW verwerkt afval dat tot (duurzame) energie wordt geproduceerd. Het overgrote deel van die energie wordt opgewekt door middel van afvalverbranding in zogenaamde afvalenergiecentrales (AEC’s) en biomassaenergiecentrales (BEC’s). Daarnaast levert de vergisting van gft-afval en andere organische afvalstromen energie op.

Het proces

Bij het verbranden van afval komt warmte vrij. De AEC’s winnen deze warmte terug en zetten die warmte om in stoom. Die stoom wordt met behulp van een turbine weer omgezet in elektriciteit. Zo’n 20% daarvan wordt gebruikt om de eigen installatie te laten draaien; 80% wordt aan het openbare elektriciteitsnet en aan nabijgelegen gebruikers geleverd.

In een aantal gevallen wordt de stoom niet (volledig) omgezet in elektriciteit, maar (deels) rechtstreeks aan externe warmteverbruikers geleverd. Deze hoogwaardige warmte wordt veelal nuttig gebruikt voor ruimteverwarming, zoals in stadswarmtenetwerken of verwarming van kantoorcomplexen en voor de levering van warm tapwater.

In sommige gevallen wordt tot slot de resterende warmte (de warmte die overblijft na elektriciteitsopwekking; dus nadat de stoom langs de turbine is geleid) bij externe warmteverbruikers ingezet. Deze warmte wordt nuttig toegepast voor procesverwarming zoals bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, voor destillatiestoom ten behoeve van waterproductie en als processtoom. In tegenstelling tot elektriciteit is het bereik voor de levering van warmte beperkt, in de praktijk tot ongeveer 20 kilometer van de centrale. Belangrijk is dat de afstand tussen afnemers van warmte en de productielocatie niet te groot is.

Energie uit afval, groene stroom.

De energie die door AEC’s wordt geproduceerd, wordt door de overheid voor 51 procent als duurzaam aangemerkt, naar rato van het biogene gedeelte in het afval (zoals verontreinigd papier, karton, gft-afval en hout). Ruim de helft van de geproduceerde energie is dus duurzame of groene energie. De energie uit biomassaenergiecentrales (BEC’s) wordt voor 100 procent als duurzaam aangemerkt.